หน้าแรก สมัครสมาชิก ถาม-ตอบ ติดต่อเรา เกี่ยวกับเรา ใบอนุญาตทนายความ ประวัติทนาย
สถานีโทรทัศน์
ทีวีสี ช่อง 3
ทีวีสี ช่อง 5
ทีวีสี ช่อง 7
ทีวีสี ช่อง 9
ITV
UBC
Nation Channel
สาระความรู้
สูตรอาหารนานาชาติ
ข้อมูลท่องเที่ยว
ห้องสมุดดิจิตอล
บทความน่ารู้
ห้องสมุดกฎหมาย
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
หนังสือพิมพ์
บ้านเมือง
ไทยรัฐ
ข่าวสด
มติชน
คมชัดลึก
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกโพสต์
ข่าวเด่นประจำวัน
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
มติชนสุดสัปดาห์
เดลินิวส์
เส้นทางเศรษฐกิจ
มุมนักเสี่ยงโชค
ตรวจผลล็อตเตอรี่
ผลสลากออมสิน

การขอประกันตัวในชั้นศาล

การขอประกันตัวในชั้นศาล
 
            ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ได้ให้สิทธิแก่ชาวบ้านและประชาชนทั่วไป ในการที่จะได้รับสิทธิใน
กระบวนการพิจารณาทางคดี ที่ต้องมีความยุติธรรม  ถูกต้อง  รวดเร็ว และตามมาตรา 39 วรรคสองแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญ ก็ได้กำหนดเอาไว้ว่า "ในคดีอาญา ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่า ผู้ต้องหา หรือจำเลยไม่มีความผิด" และในวรรคสามในมาตราดังกล่าว ก็ได้วางหลักเกณฑ์เพิ่มเติมเอาไว้อีกว่า "ก่อนมีคำพิพากษาถึงที่สุด แสดงว่าบุคคลใดได้กระทำความผิด จะปฏิบัติต่อบุคคนั้นเสมือนเป็นผู้ทำความผิดไม่ได้"  ซึ่งจากหลักกฎหมายที่ได้กล่าวไว้นั้น กฎหมายสูงสุดของประเทศก็ให้การรับรองในเรื่องของสิทธิของผู้ต้องหา หรือจำเลยเอาไว้   ดังนั้นเราชาวบ้านประชาชนตาดำๆ อย่างเราๆ ก็ได้แต่หวังไว้ว่า จะได้รับการปฏิบัติตามสิทธิที่มีตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด และอย่างเท่าเทียมกัน

        ดังนั้น เมื่อเราถูกกล่าวหาว่าได้ทำความผิดอาญาอย่างหนึ่งอย่างใดขึ้น ซึ่งในเบื้องต้นตามสิทธิที่เรามีตามกฎหมายแล้ว ก็ต้องถือว่าเราไม่ได้ทำความผิดใดๆ เลย เป็นเพียงการถูกสงสัยว่า น่าจะเป็นผู้ทำความผิดเท่านั้น ส่วนข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไร ก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ที่จะต้องไปรวบรวมพยานหลักฐานแล้วนำมาพิสูจน์กันว่า ใครกันแน่ที่เป็นคนทำความผิด   เมื่อเป็นอย่างนี้แล้ว ผู้ถูกหาว่าได้ทำความผิดก็ควรจะมีสิทธิอย่างเต็มที่ในการที่จะนำพยานหลักฐานของตัวเองมาแสดง เพื่อหักล้างข้อกล่าวหา ข้ออ้าง หรือข้อสงสัยต่างๆ ให้สิ้นข้อสงสัยไป และการที่ผู้ถูกหาว่าได้ทำความผิดจะใช้สิทธิได้อย่างเต็มที่  ผู้ต้องหาว่าได้ทำผิดก็ควรได้รับสิทธิในการปล่อยตัวชั่วคราว เพื่อออกมาดำเนินการต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่

        การประกันตัว คือ การขอให้ปล่อยผู้ต้องหาในระหว่างการสอบสวน หรือขอให้ปล่อยจำเลยในระหว่างการ
พิจารณาของศาลเป็นการชั่วคราว หรืออาจจะเรียกอีกอย่างว่า การปล่อยตัวชั่วคราว

        ผู้ที่มีสิทธิยื่นคำร้องขอประกันตัวต่อศาล
         1. ผู้ต้องหา หรือจำเลยเป็นผู้ยื่นเอง
         2. ผู้ที่มีประโยชน์เกี่ยวข้อง เช่น ญาติพี่น้อง นายจ้าง ผู้บังคับบัญชา หรือเพื่อน เป็นต้น

        หลักทรัพย์ในการขอประกันตัว
          -  โฉนดที่ดิน , นส ๓ ก หรือ นส. ๓
          -  เงินสด
          -  พันธบัตรรัฐบาล
          -  สมุดเงินฝากประจำ
          -  เช็คที่ธนาคารเป็นผู้สั่งจ่าย
          -  บุคคล โดยแสดงหลักทรัพย์  ตำแหน่ง หรืออาชีพการงานที่ศาลกำหนด
ข้าราชการทางการเมืองข้าราชการทางการเมืองวงเงินประกัน
 
- ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น เช่น สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภากรุงเทพ 
อาจเทียบเงินเดือนกับข้าราชการประจำได้  ๖๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ บาท
 
- สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา รัฐมนตรี ข้าราชการการเมืองต่างๆ
 ๘๐๐,๐๐๐ บาท
 
ข้าราชการพลเรือน พนักงานรัฐวิสาหกิจ  วงเงินประกัน
 
- ข้าราชการหรือพนักงานที่ต่ำกว่าระดับ ๓  เงินเดือนระดับ ๓
- ระดับ ๓ -       ๖๐,๐๐๐ บาท
- ระดับ ๖ - ๘   ๒๐๐,๐๐๐ บาท
- ระดับ ๙ - ๑๐  ๕๐๐,๐๐๐ บาท
- ระดับ ๑๑      ๘๐๐,๐๐๐ บาท

  
ข้าราชการทหารและตำรวจ  วงเงินประกัน
 
- ข้าราชการชั้นประทวน อาจเทียบเงินเดือนชั้นสัญญาบัตรได้  ๖๐,๐๐๐ บาท

- ร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี ถึง พันตรี นาวาตรี นาวาอากาศตรี ๖๐,๐๐๐ บาท

- พันโท นาวาโท นาวาอากาศโท ถึง พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก  ๒๐๐,๐๐๐ บาท

- พลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี ถึง พลโท พลเรือโท พลอากาศโท  ๕๐๐,๐๐๐ บาท
- พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก  ๘๐๐,๐๐๐ บาท
 
ทนายความ (จำนวนปีที่ว่าความ) วงเงินประกัน
 
- ไม่ถึง ๒ ปี (เฉพาะตนเอง)๖๐,๐๐๐ บาท
- ๒ ปี ไม่ถึง ๕ ปี  ๖๐,๐๐๐ บาท
- ๕ ปี ไม่ถึง ๑๕ ปี ๒๐๐,๐๐๐ บาท
- ๑๕ ปีขึ้นไป ๕๐๐,๐๐๐ บาท
 
การใช้ตำแหน่งบุคคลเป็นหลักทรัพย์ในการขอประกันตัว
 
หมายเหตุ

     * ข้าราชการฝ่ายอื่นให้เทียบตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด
ละเอียดของหลักทรัพย์ในการขอประกันตัว

      ๑. ในกรณีวางสมุดเงินฝากประจำของธนาคาร จะต้องนำหนังสือรับรองยอดเงินคงเหลือปัจจุบันของธนาคาร
มาแสดงด้วย
      ๒. ในกรณีวางโฉนดที่ดิน นส.3 หรือ นส.3 ก ต้องมีหนังสือประเมินราคาที่ดินของเจ้าพนักงานที่ดิน หรือ
นายอำเภอมาแสดงด้วย
      ๓. ในกรณีที่ผู้เป็นเจ้าของหลักทรัพย์ ต้องการมอบอำนาจให้ผู้อื่นนำหลักทรัพย์มาประกันแทนตน ต้องทำการ
มอบอำนาจ ณ ที่ว่าการอำเภอ ซึ่งหลักทรัพย์นั้นตั้งอยู่ โดยมีนายอำเภอ หรือพนักงานฝ่ายปกครองลงลายมือชื่อ
รับรอง และประทับตราเป็นสำคัญด้วย

       หลักฐานที่ต้องใช้ในการประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย
             - บัตรประจำตัวของผู้ต้องหา หรือจำเลย
             - บัตรประจำตัว สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ประกัน และคู่สมรส (ถ้ามี)
             - ในกรณีที่ผู้ประกันมีคู่สมรส จะต้องมีหนังสือให้ความยินยอมของคู่สมรสด้วย   ถ้าคู่สมรสเสียชีวิต หรือ
หย่าร้างกันแล้ว จะต้องมีใบมรณะบัตร หรือใบหย่าร้างมาแสดงด้วย

       การดำเนินการ
            ผู้ที่มีความประสงค์จะยื่นคำร้องขอประกันตัว สามารถขอแบบคำร้องได้จากเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ประจำ
ศาลต่างๆ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
                                                                                                                                
ข้อมูลจาก : ศาลยุติธรรมติดต่อเราผ่านฟอร์มเมล์
อีเมล์คุณ
เรื่อง
รายละเอียด


Member Log in
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
แหล่งรวมกฏหมาย
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
พระราชบัญัติคุ้มครองผู้บริโภค
พระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
พระราชบัญัติจราจรทางบก
พระราชบัญัติสิทธิบัตร
พระราชบัญัติลิขสิทธิ์
พระราชบัญัติเครื่องหมายการค้า
ประมวลกฏหมายอาญา
เวบพันธมิตร
A-LADin-Advisor
ห้องพักราคาประหยัด
ฟาร์มปลาหัวไผ่
วัดโลห์ อ่างทอง
ทนายที่ดิน
ทนายรถยนต์
ทนายแรงงาน

© 2018 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com